De Statuten

 

Statutenwijziging van vijfentwintig november tweeduizend acht.
In vergadering van twaalf november tweeduizend zeven heeft de algemene vergadering van de vereniging (V.B.H.P.) op rechtsgeldige wijze besloten artikel 2 lid 1 van de statuten te wijzigen en vast te stellen:


Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging tot behoud van de historie van Philippine (V.B.H.P.)
2. De vereniging is gevestigd te Philippine, gemeente Sas van Gent (1988) heden gemeente Terneuzen.


Artikel 2.

De vereniging heeft tot doel het besturen van Philippine en omgeving, het organiseren van op dat doel gerichte studies, lezingen en tentoonstellingen, het inrichten en exploiteren van een museum, het registreren en vastleggen van gebeurtenissen welke in het verleden hebben plaatsgevonden en in het heden plaatsvinden, alles in de ruimste zin des woord, evenals het beschermen van objecten van geschiedenis, folklore en heemkunde, de inzet voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap, alsmede alle andere wettige en geoorloofde middelen die dienstig kunnen zijn.


Artikel 3.

1 a. Leden van de vereniging zijn zij die zich hebben aangemeld bij de vereniging en die door het bestuur van de vereniging als dusdanig zijn toegelaten, een en ander zoals nader reglementair is geregeld.
b. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

2. Het lidmaatschap eindigt, behalve in de gevallen bij wet bepaald, door:

a. opzegging door het lid met inachtneming van het daaromtrent in het reglement bepaalde;
b. overlijden van het lid;
c. opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, met inachtneming van het daaromtrent in de statuten en reglement bepaalde.
3. Indien een lid zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel handelt in strijd met de statuten, reglement of besluiten van het bestuur, kan het lidmaatschap worden opgezegd.
Het bestuur geeft het lid van deze opzegging per aangetekend schrijven kennis.
Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan het lid een beroep doen op de algemene vergadering, gedurende de beroepstermijn blijft het lid geschorst.
4. Door opzegging van het lidmaatschap vervallen alle aan het lidmaatschap verbonden rechten met ingang van de dag waarop het bestuur deze kennisgeving ontvangt of verzendt, zonder dat de betrokkene aanspraak kan maken op restitutie van betaalde bijdragen en contributies.
Reglementaire contributies en bijdragen blijven verschuldigd over het gehele verenigingsjaar.
5. Rechten of verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende zijn niet vatbaar voor overdracht of overgang.


Artikel 4.

1. De middelen en inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. reglementaire bijdragen;
b. reglementaire contributies;
c. vrijwillige bijdragen;
d. exploitatie-inkomsten;
e. subsidies;
f. erfstellingen, legaten.
Over het wel of niet aanvaarden beslist het bestuur, echter nimmer anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
g. inkomsten uit andere hoofd.
2. De uitgaven van de vereniging bestaan uit die voor verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede uit zodanige beheerskosten welke het bestuur van de vereniging nodig of wenselijk acht.
3. De middelen van de vereniging zullen, voor zover geen direct gebruik noodzakelijk is, worden belegd en bewoord.


Artikel 5.

1. Het bestuur van de vereniging zal bestaan uit een oneven aantal leden, met een minimum van vijf en een maximum van elf.
Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen.
2. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend secretaris en een penningmeester.
Deze worden door het bestuur uit hun midden verkozen telkens voor een periode van vier jaar.
Voorzitter en secretaris treden nooit tegelijk af.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten door het bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig anders beslist. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
4. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen wanneer niet tenminste de helft plus één der bestuursleden ter vergadering tegenwoordig zijn.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door overlijden van het bestuurslid;
b. door bedanken van het bestuurslid;
c. door aftreden van het bestuurslid;
d. door ontslagverlening door de algemene vergadering.
Ontslagverlening door algemene vergadering van het bestuurslid kan pas plaatsvinden, wanneer het bestuurslid de belangen van de vereniging verwaarloost, en daarmee in strijd handelt, of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen, krachtens deze statuten en reglementen.
Ontslagverlening kan pas plaatsvinden, krachtens een besluit met twee/derde meerderheid der stemmen, daaronder niet begrepen degene die op voorstel ontslag zal worden verleend.
6. In bestaande vacatures kan tussentijds door verkiezing worden voorzien.
Een bestuurslid dat gekozen is in een tussentijdse vacature treedt af op het ogenblik waarop het lid, in wiens plaats hij is getreden, zou zijn afgetreden.
7. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. De dagelijkse uitvoering van de bestuurstaak kan worden overgedragen aan voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen, vormend het dagelijks bestuur, en zij, dan wel bij ontstentenis, hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen tezamen als zodanig de vereniging in en buiten rechte.
8. De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden, en heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid vervangt de plaatsvervangende voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen, voert de correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
9. Van elke vergadering door het bestuur worden door de secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend na goedkeuring door de volgende vergadering.
10. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris getekend.
11. De bestuursleden, ook die van het dagelijks bestuur, genieten als zodanig geen enkele bezoldiging.
Reis- of verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van de vereniging gedaan, zulks ter beoordeling van het bestuur, kunnen door de vereniging worden vergoed.
12. Het bestuur kan “administratieve” werkzaamheden opdragen aan één of meerdere personen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en is vergezeld van een instructie.
Ter beoordeling van het bestuur, kunnen zij hiervoor een vergoeding of salaris ten laste van de vereniging ontvangen.
13. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee der overige bestuursleden zulks wenselijk achten, doch tenminste één maal per jaar voor behandeling van de jaarstukken en tenminste viermaal per jaar, als “werkvergadering”.
14. Oproepingen voor de vergadering van het bestuur worden door de secretaris tenminste acht dagen tevoren toegezonden aan de bestuursleden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig is, of indien er een verklaring van geen bezwaar is verleend door een bestuurslid.


Artikel 6.

1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit de leden van de vergadering. Aan de algemene leden vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering komt zo dikwijls bijeen als het bestuur of tien leden dit nodig oordelen, doch tenminste eenmaal per kalenderjaar voor één mei, ter behandeling van de jaarrekening en het verslag van het bestuur van het voorafgaande jaar, alsmede het houden van de bestuursverkiezing.
3. Oproeping voor de algemene vergadering worden tenminste acht dagen tevoren door het bestuur aan de leden toegezonden, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid der stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Ingeval van staken der stemmen, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.


Artikel 7.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging  hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering met tenminste twee/derde van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Artikel 8.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven door de algemene vergadering.


Artikel 9.

1. Het bestuur kan één of meer reglementen vast stellen, houdende nadere bepalingen ontrent het functioneren in de ruimstee zin van de vereniging.
2. De bepalingen van een reglement kunnen worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.
3. Reglementswijzigingen worden één maal per jaar aan de algemene vergadering voorgelegd en worden herroepen, dan wel gewijzigd.


Artikel 10.

1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
2. Controle van de boekhouding zal geschieden door een commissie die tenminste één maal per jaar schriftelijk verslag uitbrengt hiervan.


Artikel 11.

1. Over de incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin de statuten en reglement niet voorzien, beslist het bestuur tijdelijk tot een besluit van de algemene vergadering.